จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลาดยาว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิตของ กปภ.สาขาลาดยาว ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
297,442.88 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
297,442.88 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง / ราคาที่เสนอ 297,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติตรงตามกำหนด
ผู้บันทึก :
นางสาวนิภาภรณ์ ดอนเลย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.ลย.9/2563
วันที่ทำสัญญา :
19 ส.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 10:45:10