จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลาดยาว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ของ กปภ.สาขาลาดยาว
จำนวนเงินงบประมาณ :
146,684.16 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
146,684.16 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค ที เซอร์วิส จำกัด / ราคาที่เสนอ 146,376.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค ที เซอร์วิส จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวนิภาภรณ์ ดอนเลย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.ลย.8/2563
วันที่ทำสัญญา :
18 ส.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 10:33:12