จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลาดยาว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
จำนวนเงินงบประมาณ :
128,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
128,400.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เพชรรัตน์ธุรกิจ / ราคาที่เสนอ 128,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เพชรรัตน์ธุรกิจ
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวนิภาภรณ์ ดอนเลย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.ลย.6/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 ก.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 10:19:48