จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลาดยาว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบต.หนองยาว)บ้านหนองยาว ม.4 ไป บ้านหนองหูช้าง ม.6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์(กปภ.สาขาลาดยาว)
จำนวนเงินงบประมาณ :
634,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
634,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ / ราคาที่เสนอ 470,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวนิภาภรณ์ ดอนเลย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.ลย.5/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 ก.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 10:14:53