จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวแดง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 ( เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 )
จำนวนเงินงบประมาณ :
561,751.36 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
561,751.36 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ตามไฟล์แนบ
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและราคาไม่เกินราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางสาวมัณฑนา ชานนต์เมือง
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-26 16:57:18