จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสาวสุชาดา นาดี บริเวณถนนห้วยกะปิ 15 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
211,594.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
211,594.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 211,594 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 211,594 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-26 15:52:31