จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ม.โชคศิริ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวนเงินงบประมาณ :
137,865.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
137,865.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ส.รุ่งกิจ 65/137,865.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ส.รุ่งกิจ 65
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เสนอไม่เเกินวงเงินราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางสุธารัตน์ พิชัย
เลขที่สัญญา :
25/64
วันที่ทำสัญญา :
26 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-26 11:46:42