จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายในอาคาร จำนวน 1 อัตรา ของหน่วยงานกองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
182,007.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
182,007.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ราคาที่เสนอ 182,007.00 บาท
,
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ราคาที่เสนอ 182,007.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาในวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-26 13:26:10