จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน กปภ.สาขาแม่สอด
จำนวนเงินงบประมาณ :
120,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
120,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายปกาศิต พิมสาร เสนอราคา 119,900 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายปกาศิต พิมสาร
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาแม่สอด 25/2563
วันที่ทำสัญญา :
24 ส.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-22 16:11:49