จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสันป่าตึง หมู่ 7 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
จำนวนเงินงบประมาณ :
490,870.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
490,870.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าเพชร เสนอราคาทั้งสิ้น 490,870.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าเพชร
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาแม่สอด 24/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 ส.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-22 15:34:56