จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาเกาะสมุย ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,365,150.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,316,100.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 2,300,000.00 บาท
-บริษัท พงษ์ธานีก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 2,649,492.00 บาท
-บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด เสนอราคา 2,785,000.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นพรัตน์ เสนอราคา 2,984,000.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคา 2,987,000.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.ศรีทองพันธ์ เสนอราคา 3,118,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 2,300,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/20/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 16:58:15