จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมเด็จ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถานที่และดูแลสวนหญ้าให้กปภ.สาขาสมเด็จ
จำนวนเงินงบประมาณ :
154,080.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
154,080.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 154,080.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัดราคาที่เสนอ 154,080.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้บันทึก :
นวรัตน์ ศรีจรัญ
เลขที่สัญญา :
กปภ.สด./2/2564
วันที่ทำสัญญา :
7 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 16:30:37