จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากท่อ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริเวณ หมู่ 4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
517,734.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
239,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงินที่เสนอ 215,215.00 บาท
2. บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด จำนวนเงินที่เสนอ 213,900.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด จำนวนเงินที่เสนอ 213,900.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายพงศ์ธร คชศรีสวัสดิ์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-02 11:34:36