จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของ นายวิทยา นิมิตสถาพร ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด
จำนวนเงินงบประมาณ :
147,967.54 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
147,967.54 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ส.ศุภมิตรวิศวการ เสนอราคา 147,900 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ส.ศุภมิตรวิศวการ
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาแม่สอด 18/2563
วันที่ทำสัญญา :
29 มิ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 16:20:53