จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายวินิต โล้วโสภณกุล บ้านเลขที่ 90 ซ.5 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
จำนวนเงินงบประมาณ :
284,431.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
256,219.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ที แอนด์ ดี การโยธา เสนอราคา จำนวน 256,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ที แอนด์ ดี การโยธา
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคในเกณฑ์ที่ กปภ.ยอมรับได้
ผู้บันทึก :
เกศรินทร์ สุดขาว
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาพัทลุง 1/64
วันที่ทำสัญญา :
26 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-22 16:18:42