จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอู่ทอง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
167,082.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
167,082.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ราคาที่เสนอ 167,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ราคาที่ตกลง 167,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
เลขที่สัญญา :
1/2564
วันที่ทำสัญญา :
21 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 11:13:52