จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
440,492.61 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
440,492.61 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคา 440,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 03/2564
วันที่ทำสัญญา :
19 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-20 15:03:24