จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสะเดา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.มัทนา ธีรนาทอัครวงศ์ โฉนดที่ดิน เลขที่ 51355 บริเวณถนนอิสลามบำรุง 2 ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหว่ัดสงขลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
222,318.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
203,689.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น ราคาที่เสนอ 203,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น ราคาที่ตกลงกัน 203,000.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายซารีฟ
เลขที่สัญญา :
กปภ.สด.2/2564
วันที่ทำสัญญา :
12 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-20 14:57:19