จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสามพราน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารของ การประปาส่วนภมิภาคสาขาสามพราน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวนเงินงบประมาณ :
137,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
137,400.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางวันเพ็ญ บุ่งอ้อม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางวันเพ็ญ บุ่งอ้อม
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางผ่องฉวี แก้วคชสาร
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-20 14:23:02