จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท วนา เรียลเอสเตท จำกัด โครงการ วนา เรียลเอสเตท บ้านเดื่อ (ส่วนที่ 1) หมู่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
จำนวนเงินงบประมาณ :
495,981.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
442,709.19 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 440,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 440,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสีคิ้ว 4-1/2564
วันที่ทำสัญญา :
21 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 15:26:43