จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว หมู่ 3 บ้านหนองรี ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
จำนวนเงินงบประมาณ :
200,020.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
200,020.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 199,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 199,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสีคิ้ว 2/2564
วันที่ทำสัญญา :
22 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 15:29:15