จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 11/2 นิ้ว สำหรับอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต ถ.รัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนเงินงบประมาณ :
142,594.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
120,290.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ส.เรืองชัยการประปา
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ส.เรืองชัยการประปา
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและคุณสมบัติตรงตามที่กปภ.ต้องการ
ผู้บันทึก :
นางศิริวรรณ ศรีสวัสดิ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.รอ9/2564
วันที่ทำสัญญา :
14 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-20 11:00:24