จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บจก.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป โครงการเดอะ บาลานซ์ ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) เฟส 5 ม.8 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
399,238.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
399,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง 398,500.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาจากเกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
เลขที่สัญญา :
สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 6/2564
วันที่ทำสัญญา :
22 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 13:28:26