จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครศรีธรรมราช
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสายชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ (บ้านท้ายเรือ) หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนเงินงบประมาณ :
564,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
564,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.สินสุวรรณการโยธา ราคาที่เสนอ 345,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สินสุวรรณการโยธา ราคาที่ตกลงจ้าง 345,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เอกสารครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางปราณี สุขาทิพย์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-04 10:12:02