จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตประปาให้ นายเสกสรรค์ แตงแก้ว ม.9 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
111,903.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
111,903.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 111,903 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 111,903 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ชบ.6/2564
วันที่ทำสัญญา :
22 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 16:18:35