จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาดูแลความสะอาด ตัดหญ้า บริเวณพื้นที่สำนักงาน,สถานีผลิตน้ำ,สถานีสูบน้ำแม่ริม 1 และ 2 สถานีเสริมแรงดัน 4 สถานี ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
จำนวนเงินงบประมาณ :
205,440.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
205,440.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.ที่21/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 11:11:20