จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างดูแลทำความสะอาดอาคาร ของกปภ.สาขาแม่ริม
จำนวนเงินงบประมาณ :
132,348.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
132,348.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.ที่22/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 10:42:09