จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภาย ของ กปภ.สาขาแม่ริม
จำนวนเงินงบประมาณ :
179,760.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
179,760.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถููกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.ที่20/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 10:28:52