จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรให้กับ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 หลัง บริเวณศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จำนวนเงินงบประมาณ :
152,257.57 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
139,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.สุธากรุ๊ป
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สุธากรุ๊ป
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.ที่23/2562
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 10:15:25