จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน) โครงการฟินแลนด์ ช่วงที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
205,407.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
180,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคา 180,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ช.นพรัตน์
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคารายเดียว
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.3/2564
วันที่ทำสัญญา :
14 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 09:43:39