จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
213,465.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
213,465.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจ.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 213,465.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.ยูเอชเอ็ม ราคาที่ตกลง 213,465.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-17 12:29:06