จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประจำปี 2564 หจก.เมืองนางอิควิพเม้นท์ หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
382,993.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
353,943.16 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.124 คอนสตรัคชั่น และราคาที่เสนอ 353,100 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.124 คอนสตรัคชั่น และราคาที่ตกลง 353,100 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา
เลขที่สัญญา :
1/2564
วันที่ทำสัญญา :
20 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-16 17:45:01