จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)
จำนวนเงินงบประมาณ :
12,861,527.36 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
12,861,527.36 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ตามรายละเอียดแนบ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ตามรายละเอียดแนบ
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
นางสุธารัตน์ พิชัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 14:49:41