จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ หจก.นราธิวาสโรงโม่หิน เลขที่ 58/10 ถนนบ้านค่าย หมู่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
จำนวนเงินงบประมาณ :
252,852.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
252,852.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.สุกัรนอร์ วิศวกรรม ราคาที่เสนอ 252,852.00 บาท รวมภาษี
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สุกัรนอร์ วิศวกรรม ราคาที่เสนอ 252,852.00 บาท รวมภาษี
เหตุผลที่คัดเลือก :
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
5552027
เลขที่สัญญา :
กปภ.นธ.01/2564
วันที่ทำสัญญา :
7 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 14:18:12