จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว Ø 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.แซ่บู้ แซ่อึ้ง โครงการบรรจงเฮ้าส์บางใบไม้ 2 ซ.กำนันชื่น ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
372,457.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
330,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ภุชงค์โปรเซอร์วิส เสนอราคา 330,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ภุชงค์โปรเซอร์วิส
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคารายเดียว
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.2/2564
วันที่ทำสัญญา :
14 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 09:33:49