จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอู่ทอง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการช่วยพนักงานดูแลระบบผลิต สถานีผลิตน้ำพนมทวน กปภ.สาขาอู่ทอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
460,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
460,800.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายภูวดล เทียนทอง ราคาที่เสนอ 460,800.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายภูวดล เทียนทอง ราคาที่ตกลง 460,800.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
เลขที่สัญญา :
26/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 09:55:45