จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอู่ทอง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่ กปภ.สาขาอู่ทอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
135,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
135,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางสาวศิริพรรณ สละทองตรง ราคาที่เสนอ 135,600.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางสาวศิริพรรณ สละทองตรง ราคาที่ตกลง 135,600.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
เลขที่สัญญา :
25/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 09:52:02