จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสาย นฐ.5022 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,129,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,120,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 2,050,000.- บาท
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ราคาที่เสนอ 2,114,320.- บาท
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) ราคาที่เสนอ 2,119,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 2,050,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/24/2564
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 13:49:44