จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 3646 สาย อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา(บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท) ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-10+500 กปภ.สาขาอรัญประเทศ
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,514,330.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,525,334.04 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก. นวรรณ 4,512,000.- บาท
บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4,514,330.- บาท
หจก.เจริญแสงมณี 4,523,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.นวรรณ 4,470,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/004/2564
วันที่ทำสัญญา :
19 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-14 17:21:26