จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาศรีสะเกษ – (กันทรารมย์) - (ห้วยทับทัน) – (บึงบูรพ์) อำเภอเมืองศรีสะเกษ - กันทรารมย์ - ห้วยทับทัน – บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ
จำนวนเงินงบประมาณ :
14,503,850.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
14,503,850.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคา 7,900,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคา 12,750,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง ราคา 13,400,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 13,500,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคา 7,900,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/21/2564
วันที่ทำสัญญา :
21 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 16:07:25