จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลคำเจริญ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ
จำนวนเงินงบประมาณ :
12,305,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
12,305,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคา 6,700,000.00 บาท
2.บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 7,998,250.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 9,078,950.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคา 10,820,000.00 บาท
5.บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด ราคา 11,689,750.00 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 12,000,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคา 6,700,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 16:26:33