จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ตำบลน้ำเที่ยง ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
จำนวนเงินงบประมาณ :
18,190,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
18,190,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 10,593,900.00 บาท
2. หจก.แม่น้ำโขงการโยธา ราคา 13,400,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 16,370,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง ราคา 16,480,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าพระคอนสตรัคชั่น ราคา 18,000,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 10,593,900.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/18/2564
วันที่ทำสัญญา :
21 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-05 09:05:08