จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ตำบลในเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
19,842,080.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
19,842,080.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 11,359,300.00 บาท
2. บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 11,898,400.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 13,500,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคา 17,450,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 11,359,300.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/22/2564
วันที่ทำสัญญา :
21 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-05 09:09:30