จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ
จำนวนเงินงบประมาณ :
13,696,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
13,696,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคา 7,400,000.00 บาท
2. บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 8,902,400.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 10,000,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร ราคา 10,480,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคา 12,052,000.00 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง ราคา 12,400,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคา 7,400,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/19/2564
วันที่ทำสัญญา :
21 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 16:19:28