จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส4/2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,003,573.99 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,003,573.99 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
-
เหตุผลที่คัดเลือก :
อยู่ในเกณฑ์ที่ กปภ.ยอมรับได้
ผู้บันทึก :
เกศรินทร์ สุดขาว
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-12 11:01:24