จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.41+728-กม.43+279 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,828,630.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,828,630.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,810,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,827,560.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 1,828,630.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,810,000.00 บาท ยืนยันราคา 1,810,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/13/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 14:20:50