จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2336 ตอนหนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.14+327-กม.14+941 (บ้านโนนขี้ตุ่น-บ้านหลักเหลี่ยม) ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาสมเด็จ (หน่วยบริการนามน
จำนวนเงินงบประมาณ :
484,710.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
484,710.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 484,600.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 484,600.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/15/2564
วันที่ทำสัญญา :
28 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 13:24:26