จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซอยมารวย หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
431,210.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
430,140.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 429,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 429,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/12/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 13:19:37