จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด (เฟส 4) ม.10 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
333,323.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
333,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 332,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาจากเกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
เลขที่สัญญา :
สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 5/2564
วันที่ทำสัญญา :
16 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 13:38:02