จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณถนนสายแยกจากถนน ประชาวัฒนา 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
102,492.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
102,492.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสรัคชั่น จำกัด ราคา 102,492 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสรัคชั่น จำกัด ราคา 102,492 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัตตรงตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 16:00:40